การ Test Upload ไฟล์ใน Laravel

16 มกราคม 2565
การ Test Upload ไฟล์ใน Laravel

Laravel มี ตัวช่วยสำหรับการทดสอบ file upload โดยอาศัย method fake() ในคลาส UploadFile หรือใน facade Storage

การ Fake File Upload

ตัวอย่างการใช้งานตาม Documentation ของ Laravel อธิบายตามนี้

<?php

namespace Tests\Feature;

use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use Illuminate\Foundation\Testing\WithoutMiddleware;
use Illuminate\Http\UploadedFile;
use Illuminate\Support\Facades\Storage;
use Tests\TestCase;

class ExampleTest extends TestCase
{
  public function test_avatars_can_be_uploaded()
  {
    Storage::fake('avatars');

    $file = UploadedFile::fake()->image('avatar.jpg');

    $response = $this->post('/avatar', [
      'avatar' => $file,
    ]);

    Storage::disk('avatars')->assertExists($file->hashName());
  }
}

การ Fake Upload รูปภาพ

เราสามารถ fake upload รูปภาพ โดยใช้ method image() โดยระบุนามสกุลเป็น .jpg, หรือ .png ได้

// Fake รูปภาพประเภท jpeg
UploadedFile::fake()->image('avatar.jpg');

// Fake รูปภาพประเภท png
UploadedFile::fake()->image('avatar.png');

หากเราต้องการจำลองขนาดความกว้างและความสูงของรูปที่ upload เราสามารถระบุ Parameter เพิ่มได้ ดังนี้

UploadedFile::fake()->image('avatar.jpg', $width, $height)->size(100);

การ Fake Upload ไฟล์ PDF

ถ้าเราต้องการ Fake Upload เอกสาร pdf เราสามารถใช้ method create() ในการจำลองไฟล์ pdf ได้

UploadedFile::fake()->create('document.pdf');

การ Fake Upload ไฟล์ Excel จริง

ในบางคร้้งเราต้องการใช้ไฟล์จริง ๆ ที่เราเตรียมไว้เพื่อใช้ทดสอบ upload ไฟล์ เช่น ทดสอบการ Import ไฟล์ จาก excel, csv หรือ .txt ไฟล์ที่เราเตรียมข้อมูลไว้แล้ว เราสามารถใช้ method createWithContent() เพื่อดึงข้อมูลในไฟล์ที่เราเตรียมไว้เพื่อทำการทดสอบ upload ได้ ดังนี้

UploadedFile::fake()->createWithContent(
	'survey_template.xlsx',
	file_get_contents(base_path('tests/Feature/stub/import-template.xlsx'))
);

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Laravel Documentation

Phattarachai Chaimongkol

เกี่ยวกับ phattarachai.dev

มองหาคนช่วยทำ Web App ใช้ภายในธุรกิจอยู่มั้ยครับ
มีความชำนาญในการพัฒนา Web Application ด้วย Laravel รับพัฒนาโปรเจคให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจ SME ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ พัฒนาระบบใช้ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัททางด้าน Digital Agency เพื่อพัฒนาโปรเจคให้แก่ลูกค้า ทักเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้เลยครับ

เรื่องล่าสุด

Backup ฐานข้อมูลด้วย Laravel อย่างง่าย ๆ ด้วย Spatie DB Snapshots
16 มกราคม 2565
Backup ฐานข้อมูลด้วย Laravel อย่างง่าย ๆ ด้วย Spatie DB Snapshots
วิธีการให้ git จดจำ password โดยไม่ต้องระบุใหม่ทุกครั้ง
16 มกราคม 2565
วิธีการให้ git จดจำ password โดยไม่ต้องระบุใหม่ทุกครั้ง
วิธีการเช็ค Detect Browser ผู้ใช้จาก Laravel
16 มกราคม 2565
วิธีการเช็ค Detect Browser ผู้ใช้จาก Laravel