Phattarachai Chaimongkol

แนะนำตัว

ผมเขียนเริ่มเขียน Code PHP มาตั้งแต่ปี 2009 และเขียน Laravel มาตั้งแต่ปี 2016 ปัจจุบันเป็น Freelance เต็มตัว รับงานทางด้านพัฒนา Web Application เน้นแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการรายย่อย ธุรกิจ SME

มีงานเป็นที่ปรึกษา Senior Developer ให้แก่บริษัททางด้าน Web Development ร่วมงานมาตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปัจจุบัน มีส่วนร่วมในโครงการทางด้าน วิเคราะห์ระบบ วางโครงสร้างโปรแกรมทางเทคนิค Training และ Code Review

งานที่ปรึกษาทางด้าน IT Consultant ให้แก่บริษัท Distributor ผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัททางภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย พัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ SAP ERP พัฒนาระบบ Vendor Managed Inventory ควบคุมคลังสินค้าด้วยการนำของไปวางที่คลังลูกค้าให้จัดการได้ง่าย งานทางด้าน BI ออกแบบและสร้างรายงานด้วย Crystal Report ตามความต้องการของผู้ใช้

อดีตเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านงานพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันมามากมาย ทั้งที่ใช้ภายในหน่วยงาน และที่เปิดให้ใช้กับคนทั่วไป

ประวัติการศึกษา

สถานบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

M.Sc., Computer Science 2010-2012

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

B.Sc., Computer Science 2006-2009