Phattarachai Chaimongkol

แนะนำตัว

ผมเขียนเริ่มเขียน Code PHP มาตั้งแต่ปี 2009 และเขียน Laravel มาตั้งแต่ปี 2016 ปัจจุบันเป็น Freelance เต็มตัว รับงานทางด้านพัฒนา Web Application เน้นแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการรายย่อย ธุรกิจ SME

มีงานเป็นที่ปรึกษา Senior Developer ให้แก่บริษัททางด้าน Web Development ร่วมงานมาตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปัจจุบัน มีส่วนร่วมในโครงการทางด้าน วิเคราะห์ระบบ วางโครงสร้างโปรแกรมทางเทคนิค Training และ Code Review

งานที่ปรึกษาทางด้าน IT Consultant ให้แก่บริษัท Distributor ผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัททางภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย พัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ SAP ERP พัฒนาระบบ Vendor Managed Inventory ควบคุมคลังสินค้าด้วยการนำของไปวางที่คลังลูกค้าให้จัดการได้ง่าย งานทางด้าน BI ออกแบบและสร้างรายงานด้วย Crystal Report ตามความต้องการของผู้ใช้

อดีตเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านงานพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันมามากมาย ทั้งที่ใช้ภายในหน่วยงาน และที่เปิดให้ใช้กับคนทั่วไป

Laravel Certified Developer

มีการสอบ Laravel Certified Developer เพื่อเป็นหลักประกันว่าผมมีความเข้าใจใน ภาษาและเครื่องมือที่ใช้เป็นอย่างดี จึงมั่นใจได้ว่าผมจะสามารถนำเทคนิคในการเขียนโปรแกรมมาแปลงเป็น Solution ให้ลูกค้าได้แน่นนอนครับ Laravel Certification

ประวัติการทำงาน

SWU Vaccine Center

ระบบลงทะเบียนผู้เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ศูนย์ฉีดวัคซีน มศว

SWU Photo

เว็บรวบรวมภาพถ่ายเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เบื้องหลังมีการใช้งานเชื่อม API กับ Google Photo เพื่อดึงข้อมูลภาพถ่ายมาจัดเก็บ รวบรวมและเผยแพร่ให้ผู้สนใจนำรูปภาพไปใช้งานได้ สามารถทำการค้นหาจากรูปภาพ ดาวน์โหลด และนำไปใช้ทางด้านงานกราฟฟิค

SWU Account

ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้ของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้บริการการแก่นิสิตและบุคลากรของทางมหาวิทยาลัย โดยบัญชีที่มีให้บริการได้แก่

  • LDAP ของทางมหาวิทยาลัย
  • Google Account เชื่อม API เพื่อสร้างและเปลี่ยนรหัสผ่าน
  • Microsoft Account เชื่อม API เพื่อสร้างและจัดการ License ที่แจกให้แก่นิสิตและบุคลากร

ประวัติการศึกษา

สถานบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

M.Sc., Computer Science 2010-2012

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

B.Sc., Computer Science 2006-2009